SÖZLEŞME

1- TARAFLAR :

Akdeniz, Gazi Bulv. No:56 Konak/İZMİR adresinde mukim LOKAL YAPI VE SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (Özel Karataş Hastanesi) (Bundan böyle “HASTANE” olarak anılacaktır.) ile ………………………………………… adresinde mukim ………………………………… (Bundan böyle “HASTA” olarak anılacaktır.) arasında işbu Sözleşmedeki hüküm ve şartlarda düzenlenerek imzalanmıştır.

2- TANIMLAMALAR:

İşbu sözleşme metni içerisinde,

2.1. Özel Karataş Hastanesi (LOKAL YAPI VE SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.) kısaca HASTANE

2.2. Ad-Soyad (TC: ……………….) Kısaca HASTA

2.3. HASTANE ve HASTA birlikte kısaca “TARAFLAR”

2.4. TARAFLAR’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenleyen işbu sözleşme kısaca “SÖZLEŞME”

2.5 Hasta tarafından sözleşme konusu edilen sağlık hizmeti kısaca; SAĞLIK HİZMETİ, OPERASYON veya TEDAVİ olarak anılacaktır.

2.6 HASTA tarafından talep edilen ve Taraflarca SAĞLIK HİZMETİ’e ek olarak kararlaştırılan; yurt dışı/yurt içi ulaşım, konaklama vs gibi hizmetler HİZMETLER/EK HİZMETLER olarak anılacaktır.

3- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI :

İşbu sözleşmenin konusu; HASTA tarafından talep edilen TEDAVİ/OPERASYON ve tüm HİZMETLERİN; HASTA tarafından elektronik ortamda satın alınması ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme yazılı olarak veya mevzuatta elektronik posta, kısa mesaj, internet, disk, CD, hafıza kartı vb her türlü araç veya ortam kullanılarak kalıcı veri saklayıcısı yolu ile mesafeli olarak kurulabilir. Tüketici; alacağı HİZMET’lere ilişkin bilgilendirme ve her nevi yazışmaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

4- GENEL HÜKÜMLER VE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

4.1. HASTA, bu Sözleşme’yi, Ön Bilgilendirme Formu’nu, internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu hizmetin ifasına ilişkin tüm bilgileri okuduğunu; gerek bunlarda yer alan bilgileri gerekse yapılan görüşmelerde yer bulan ifadeleri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini; tam ve eksiksiz olarak sözleşme koşullarına ve sürece ilişkin kendisine aydınlatıcı bir şekilde bilgilendirmenin yapıldığını; elektronik ortamda tüm bu hususları onayladığını; Sözleşme’nin tabi olduğu mevzuatın kendilerine yüklediği yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder. Yani HASTA; kullanmakta olduğu web sitesi üzerinden elektronik ortamda Sözleşme konusu HİZMETLER’e ilişkin sipariş vermesi ile birlikte; HASTA’ya sunulan hizmetlere dair gerek yapılan görüşmelerdeki, gerekse HASTANE’nin web sitesinde duyurduğu bilgilendirmeleri, KVKK mevzuatından/TKHK’dan doğan hak ve yükümlülüklerin tamamı hakkında bilgi sahibi olmuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

4.2. İşbu sözleşmenin imzası anında TARAFLAR arasında tarihi kararlaştırılmış olan veya kararlaştırılacak olan; HASTANE’nin planlanabilir ve HASTA’nın da tedavi için ve ulaşım, konaklama gibi talep ettiği diğer EK HİZMETLER’i almak için uygun olduğu tarihte; HASTA’nın OPERASYON için gerekli ön hazırlıklarını yapmış olarak HİZMETLER’nin sunulmasına başlanacağı tarih …/…../2022 tarihi olarak planlanmıştır.

4.3. HASTA; HASTANE’nin Çağrı Merkezi üzerinden veya web sitesi üzerinden randevu talebi oluşturmak ve HASTANE’nin HİZMETLER’in ifasına başlayacağı tarihten en az …….. gün önce, tüm ücreti ödemekle yükümlüdür. Zira söz konusu ödeme ile birlikte HASTA’nın yurtdışından HASTANE’ye ulaşımı, konaklaması vb gibi EK HİZMETLER organize edilebilecektir. HASTANE’nin internet sitesi üzerinden HASTA kredi kartı ile, kredi kartına online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilmektedir. Online ödemelerde sipariş sonunda kredi kartından tutar çekim işlemi gerçekleşecektir. Ücretin ödenmemesi, eksik ödenmesi veya zamanında ödenmemesi halinde Sözleşme yürürlüğe girmez. Yani HASTANE’nin sözleşme konusu edimlerden hiçbiri için ifa yükümlülüğü doğmaz.

4.4 HASTA, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini HASTA’dan talep edebilir ve her koşulda HASTANE’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, HASTA, borcun gecikmeli ifasından dolayı HASTANE’nin uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. Yapılan yurtdışı ödemelerde; banka ile HASTA arasındaki bir sebeple yaşanan ödeme gecikmesinde de HASTA’nın temerrüt durumu hasıl olur.

4.5 HASTA; (sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla) randevu oluşturmaz, ifa için gerekli hazırlık fiillerini gerçekleştirmez, ödeme herhangi bir sebeple gerçekleşmez, ödeme banka / finans kuruluşu tarafından iptal edilir veya hizmetin ifasından önce bedel, itiraza konu olması sebebiyle ödenmez, eksik ödenir veya geri alınırsa; kararlaştırılan EK HİZMET’lerin ifasını kendisinden kaynaklanan bir sebeple imkansız kılar veya geciktirirse; EK HİZMETLER’den birini almaktan imtina ederse (Örneği kararlaştırılan tarihte yurtdışı ulaşımı ile başlayacak olan hizmet bakımından gecikirse, planlanan tarihte hizmeti almak için hazır bulunmazsa) HASTANE, hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Yani bu durumda HASTANE’nin sözleşme konusu hiçbir edimi yerine getirme yükümlülüğü doğmaz. Bu durumlarda HASTA; HASTANE’nin uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları derhal ve nakden ödemek ve gidermekle yükümlüdür.

4.6 HASTA, banka ve / veya finans kuruluşu vasıtasıyla online bir şekilde yaptığı ödemelerde, yaşanan gecikmeler de dahil olmak üzere her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; bu sebeple HASTANE’nin uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.7 HASTANE, dilediği zaman hizmeti iptal etme veya gerekli olması halinde HİZMETLER’i erteleme hakkına sahiptir. HASTANE, hizmeti yerine getirememesi durumunda, durumu derhal HASTA’ya bildirecek ve yeni bir randevu, yeni bir Hizmet takvimi oluşturulmasını sağlayacaktır.

4.8 Satın alınan HİZMETLER’in HASTAYA sunulmasının imkansızlaşması durumunda, veya HASTA’nın Sözleşmeden dönmesini haklı kılacak bir sebebin ortaya çıkması durumunda; HASTA durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak HASTANE’ye bu durumu bildirmek zorundadır. Bildirim tarihinden itibaren makul süre içerisinde hizmet bedeli HASTA’ya iade edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde vade farkından, taksitlendirmeden, faizden, kredi kartının uygulamasından doğan fark tutarlar HASTA’ya iade edilmez. HASTA’ya iade edilebilecek azami tutar hizmet bedeli olan anaparadır.

4.9 Ücretler hekimden hekime ve HİZMET’lerin içeriğine göre (Örneğin yurtdışı ulaşım + konaklama + Operasyon; Yurtdışı Ulaşım + Operasyon vs gibi) değişiklik gösterebilir. Çağrı Merkezi tarafından ödeme öncesinde veya internet sitesinde hizmet paketlerine dair konuyla ilgili bilgilendirme yapılır. HASTA, kendisine Hizmet paketlerine ilişkin tüm bilgilendirmelerin yapıldığını beyanla; söz konusu bilgilendirmeleri kabul ettiğini ifade eder. HASTANE; HİZMETLER’in her birine ilişkin değişiklik hakkını (konaklama yeri, ulaşım türü, saati vb) da saklı tutar.

4.10. HASTANE, planlanmış olan tarihte; AMELİYATHANE’yi hastanın HİZMET/OPERASYON’una uygun olarak düzenleyeceğini, gerekli ekipmanı bulunduracağını ve HASTANE doktorunu da planlayarak AMELİYATHANE’de hazır bulunduracağını kabul etmiştir. Yine aynı şekilde HİZMET’ler içerisinde var olan ulaşım, konaklama vs için gerekli organizasyonu yaparak ifaya hazırlık fiillerini gerçekleştirecektir.

4.11. Planlanan tarihte Sözleşme konusu Hizmetlerin sunulması için HASTA tarafından; online ortamda sanal pos aracılığı ile ödeme gerçekleştirilmiştir. Şayet sanal pos ile yapılan ödeme; hizmet tutarının tamamını ihtiva etmiyor ise; bakiye ödemenin kararlaştırılan sürede yapılmamış olması durumunda; HASTANE sözleşmeyi tek taraflı olarak haklı sebeple feshedebilir. Online ortamda yapılan ödemenin kısmi ödeme olması durumunda; bakiye ödeme HASTANE tarafından belirlenen süre içerisinde HASTANE’nin TR77 0006 2000 4100 0006 2943 31 IBAN numaralı hesabına veya nakit ya da kredi kartıyla HASTANE’ nin veznesine ödeme yapılacaktır. Her halükarda, hangi ödeme vasıtası ile yapılırsa yapılsın eksik veya gecikmiş ödemelerde HASTANE’nin ifa yükümlülüğü doğmaz.

4.12. Online Ödemenin yapılması ve HİZMET tarihlerinin belirlenmiş olması ile birlikte; HASTANE, gerekli edimlerin ifası için; AMELİYATHANE’yi hastanın AMELİYAT/OPERASYON’una uygun olarak düzenleyecek, gerekli ekipmanı bulunduracak ve HASTANE doktorunu da planlayarak AMELİYATHANE’de hazır bulunduracak ve bu AMELİYAT/OPERASYON için gerekli malzemelerin tamamını, dış alım yapılması gerekmesi halinde temin edecek ve gerektiğinde satın alacaktır. Yine ulaşım, konaklama gibi Hizmetler için de gerekli organizasyonu gerçekleştirecektir.

4.13. Online ödemenin yapılması ve HİZMET/OPERASYON tarihinin belirlenmiş olması ile birlikte HASTANE, HASTANE doktorunu da planlayarak AMELİYATHANE’de hazır bulunduracak şekilde gerekli planlamaları yapacak; HASTANE doktorunun o tarihte randevulara kapatacak; doktorun randevulu hasta bakımına planlanan tarih için son verecek; AMELİYATHANE’de bulunacak personelin vardiyasını ve çalışma düzenini buna göre ayarlacak; gerektiğinde personelini çağırarak işlem için hazır bulunduracaktır. Yine aynı şekilde Hizmet paketi içerisinde yer alan varsa ulaşım için bilet temini vb gerekli organizsyonu gerçekleştirecek; varsa konaklama için gerekli rezarvasyonu vs oluşturacaktır. HASTA’nın haklı bir sebep olmaksızın sözleşmeden dönmesi durumunda; ve/veya kararlaştırılan sürede dönme beyanını HASTANE’ye bildirmediği durumda; HASTANE, yapmış olduğu organizasyon sebebi ile uğradığı tüm zararı HASTA’dan talep ve tahsil edebilir; gerekirse HASTA’nin ödemiş olduğu bedelden takas ve mahsup hakkını kullanabilir.

4.14 Online ödemenin gerçekleşmiş olması ile birlikte; ödeme tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde HASTA tarafından satın alınmış olan HİZMET randevusunun oluşturulması gerekmektedir. Aksi durumda HASTANE’nin haklı sebeple sözleşmeyi feshetme hakkı olduğu gibi; ilave OPERASYON/HİZMET bedeli isteme hakkı da bulunmaktadır.

4.15- HASTA; satın aldığı HİZMET bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, HASTANE’nin hizmeti ifa yükümlülüğü sona erer.

4.16 HASTA’nın şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak bildirmesi HASTA’nın yükümlülüğündedir. HİZMET’in ifasına başlanmasından sonra HASTA’nın hizmet kusuru sebebi ile Himzeti terki ve bedel iadesi kabul edilemez.

4.17 Hizmetlerin ifası için yutdışı ulaşımın sağlanması için vize işlemleri HASTA tarafından yapılacaktır. HASTA; işbu sözleşmeyi imzaladığı tarihte gerekli TC pasaportu bulunduğunu, pasaportun süresinin tüm hizmetlerin ifasına kadar geçerli olduğunu beyan eder. Yine ulaşım esnasında; HASTA, kendisine bildirilen havayolu ve karayolu ulaşım araçlarının tabi olduğu bagaj kurallarına tabidir. Bu hususlarda HASTANE’nin hiçbir yükümlülük veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

5- CAYMA HAKKI VE İADE KOŞULLARI

5.1 HASTA; Hizmetin başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar kesilmek şartı ile HASTA’nın ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

5.2 HASTANE tarafından sunulacak HİZMETLER’in ifasına başlanmasından otuz gün-3 gün arasında bir zaman kala HASTA’nın yaptığı fesih bildirimlerinde, ödenmiş olan bedelden sadece SAĞLIK HİZMETİ/TEDAVİ HİZMETİ iade edilir. 3 günden az zaman kala veya HİZMETLER’in ifasına başlandıktan sonra HASTA’nın yapmış olduğu fesih bildirimlerinde ödenmiş olan bedel iade edilmez.

5.3 HASTA’nın gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle HİZMETLER’in ifasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

5.4 3. kişiye veya HASTA’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

5.5 HASTANE, HASTA tarafından yasal süresi içerinde yapılmış olan cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren makul süre içerisinde toplam bedeli ve HASTA’yı borç altına sokan belgeleri HASTA’ya iade etmekle yükümlüdür. Yasal süre içerisinde yapılmayan cayma bildirimlerinde HASTANE’nin iade yükümlülüğü olmadığı gibi; bu nedenle uğramış olduğu tüm zararları HASTA’dan talep ve tahsil edebilir. Her halükarda HASTA’nın yapmış olduğu ödemelerden takas ve mahsup defi’ni kullanabilir.

5.6 Cayma hakkının kullanılması nedeniyle HASTANE tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

5.7 HASTA’nın herhangi bir konuda şikayetçi olmasına rağmen HİZMET’leri sonuna kadar kullanması; şikayetçi olduğu hizmetler ile ilgili ikame hizmet veya bedel iadesi gibi haklarını ortadan kaldırır. TEDAVİ/OPERASYON’a ilişkin sonradan ortaya çıkacak ayıplı ifaya ilişkin hakları saklıdır.

6. MÜCBİR SEBEPLER

İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. gibi Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

7- MÜŞTEREK HÜKÜMLER

Bölünebilirlik: İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün (veya herhangi bir hükmünün bir kısmının) yargı yetkisini haiz bir mahkeme veya idari makam tarafından geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı bulunması halinde, diğer hükümler yürürlükte kalmayı sürdüreceklerdir. Eğer herhangi bir geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı hüküm belli bir kısmının çıkartılması halinde geçerli, uygulanabilir ve yasal hale gelecekse, söz konusu hüküm Taraflar’ın ticari maksatlarını yansıtmak üzere gereken her türlü tadil yapılarak uygulanacaktır.

Feragat: İşbu Sözleşme’de tanımlı hakların kısmen veya tamamen kullanılmaması yahut geç kullanılması, bu hakların kullanılmasından feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz. Sözleşme kapsamındaki her türlü feragat yazılı olarak yapıldığı ve ilgili Taraf’ın yetkili temsilcisi tarafından imzalandığı sürece geçerli olacaktır.

Kayıtlar: Uyuşmazlık halinde HASTANE kayıtları kesin delil oluşturur.

Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu Sözleşme’nin oluşturulması, yorumlanması, mevcudiyeti, geçerliliği veya feshi ile ilgili ve bunlardan doğacak her türlü uyuşmazlık Taraflarca öncelikle dostane müzakereler ile çözülmeye çalışılacaktır. Söz konusu uyuşmazlığın, dostane yollarla çözüme kavuşturulamaması durumunda, Taraflar işbu Sözleşme’den veya Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü dava veya yasal işlemde Türk Hukukunun uygulanacağını; yetkili mahkemenin İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin olduğunu kabul ederler.

Uyuşmazlık halinde, hizmetin bedeli, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilindeyse,HASTANE’nin bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; üzerinde ise İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8- SON HÜKÜMLER

Taraflar bu Sözleşme'de yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını haiz olacağını beyan ve kabul etmişlerdir.

İşbu sözleşmenin Türkçe haricinde başka bir dilde akdedilmesi ve imzalanması durumunda; ihtilaf vukuunda, çeviri farklılıklarında Türkçe metni esas alınacaktır.

İşbu Sözleşme 8 ana maddeden ibaret olup, taraflarca ……/…../2022 tarihinde imzalanarak akdedilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

HASTANE

HASTA

Adres : 336 Sok. No:26 Karataş / Konak -İZMİR
Tel : +90 232 441 41 70
Email : info@karatashastanesi.com.tr
Adınız:
Soyadınız:
Cep Telefon Numaranız:
Mesajınız: